Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

За нас

Фирма "Кесар" ЕООД е регистрирана и започва да функционира през 1992 г.
Фирмата има три основни направления на дейност:

Производствено направление
"Кесар" произвежда промишлена и водопроводна арматура от 1996 г. Проектирането на изделията, изработването на екипировката и приспособленията, монтажа и изпитанията се извършват изцяло във фирмата. Механичната обработка на отливките се извършва основно при широка кооперация, а по-специалните детайли и операции - в собственото предприятие. То разполага с универсално оборудване - стругове, фрези борверг, пробивни машини, окомплектовани с необходимите приспособления. Наваряването на затварящите повърхнини с неръждаема стомана става в неутрална среда аргон с телоподаващи заваръчни полуавтомати. Изпитанията на якост и плътност се извършват с вода и въздух на специализирани стендове. Извършваме и ремонт на арматура, предоставена от клиенти на фирмата.

Импортно направление
"Кесар" доставя арматурата, която не произвежда от внос.

Наши парньори са:
• "Термовент" - Темерин - Сърбия - вентили DN 65 - 300, PN 16 - 40; вентили DN 15 - 150, PN 63 - 400; кондензоотделители DN 15 - 40, PN 0,5 - 63; арматура за рафинерии и нефтодобив.
• "ТАМП" - Сента - Сърбия - шибъри DN 50 - 800, PN 6 - 40.
• "Феропласт" - Белград - Сърбия - клапи "Бътерфлай" DN 25 - 1200, PN 10 - 25.
• "КЛАД арматури" - Опава - Чехия - неръждаема арматура - вентили DN 15 - 150, PN 16 - 40; сферични кранове DN 10 - 150, нивомерни колонки.

Експортно направление
"Кесар" изнася части за арматура.

Наши партньори са:
• "IMP" - Словения
• "Термовент" - Сърбия
• "ТАМП" - Сърбия

За фирмата работят 18 специалисти и работници, 7 от които са с над 25 години стаж в арматуростроенето.
"Кесар" работи в съответствие с внедрената система за управление на качеството съглсно ISO 9001:2008 (сертификат №TB QMS 172) с област на приложение "Разработване, производство и пласмент на промишлена арматура".
"Кесар" поддържа в складовете си постоянни наличности от най-употребяваните арматури - вентили DN 15 - 150, PN 16 - 40 и шибъри DN 40 - 150, PN 25.